Regulamin

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Definicje:
   1. Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., oraz zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.alondar.net
   2. Usługodawca – usługodawcą jest Paweł Korba, zamieszkały w Częstochowie prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DPproject na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod adresem: 42-202 Częstochowa, ul. Lechonia 19/23 – zwany w dalszym ciągu regulaminu „ALONDAR”.
   3. Konsument - osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
   4. Klient - osoba lub podmiot nie będący 'konsumentem' w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999r. prawo działalności gospodarczej. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot, zlecający ALONDAR świadczenie usługi.
   5. Abonent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, korzystająca z usługi w okresie testowym lub korzystająca z usługi na podstawie zawieranej/zawartej umowy o świadczenie usług.
   6. Usługa – usługa świadczona przez „ALONDAR” na rzecz Abonenta, o parametrach określonych w specyfikacji danej usługi w momencie rejestracji usługi lub usługa pośredniczenia przez „ALONDAR” w zawarciu umowy o świadczenie usługi przez podmiot trzeci na rzecz Abonenta, w szczególności pośredniczenia przy rejestracji domen internetowych na rzecz Abonenta.
   7. Transfer miesięczny – limit ruchu liczony w warstwie IP z i do usługi Abonenta, do wykorzystania w okresie abonamentowym (w skład limitu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu HTTP, transfer generowany przez protokół FTP, SMTP, POP3 oraz innych usług uruchomionych na potrzeby Abonenta)
   8. Domena - unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora. Rejestrację domen globalnych prowadzą podmioty trzecie, na zasadach określonych w ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, dostępnych pod adresem http://www.icann.org/udrp/udrp.htm. Rejestrację domen polskich prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Rejestrację domen .eu prowadzi The European Registry of Internet Domain Names (EURid).
   9. Rejestrator domen - podmiot oferujący usługę rejestracji i utrzymania domen, zarządzający właściwym plikiem strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny.
   10. Operator:
    w przypadku domen polskich: Michau Enterprises, Limited, Chytron 26, Office 21,1075 Nicosia,Cyprus
    w przypadku domen globalnych: P.D.R Solutions FZC, F-20, Business center 1, Business Park, RAK Free Trade Zone, P. O. Box 16113, Ras Al Khaimah - 16113, Ras al-Khaimah, United Arab Emirates
   11. Partner – przedsiębiorca współpracujący z Operatorem, a wskazany przez Klienta do realizacji zadań związanych z bezpośrednią obsługą Usług świadczonych przez Operatora na rzecz Klienta. W myśl rozumienia umowy pomiędzy Operatorem a ALONDAR, Partner będzie stanowił określenie dla ALONDAR w dalszym ciągu niniejszego Regulaminu.
   12. abonament – okres rozliczeniowy, za który Abonent dokonał płatności z góry, abonament ulega zakończeniu również po przekroczeniu przez Abonenta Transferu miesięcznego jeśli wystąpi on przed końcem okresu rozliczeniowego.
  2. Zmiany Regulaminu:
   1. ALONDAR zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują po 14 dniach od udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.alondar.net. W przypadku zmiany Regulaminu świadczenia usługi Klient będący Konsumentem ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 28 dni od chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie www.alondar.net
    W przypadku wniesienia sprzeciwu, AONDAR ma prawo do:
    1. potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania umowy i przyjęcia jej za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,
    2. odrzucenia oferty i utrzymania usługi serwera na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu abonamentowego usługi
   2. O zmianie w Regulaminie ALONDAR poinformuje wszystkich Abonentów pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w późniejszym terminie.
   3. Abonent zobowiązuje się do natychmiastowego zapoznania z nowym Regulaminem, każdorazowo po otrzymaniu zawiadomienia o jego aktualizacji.
 2. Zawarcie umowy
  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a ALONDAR o świadczenie usługi na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania okresu abonamentowego, nie dłużej jednak niż do wyczerpania Transferu miesięcznego.
  2. Zawierając umowę Klient oświadcza, iż
   1. zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin,
   2. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
   3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji,
   4. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług ALNDAR na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w późniejszym terminie
  3. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty jej zawarcia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
   1. w przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej usługi rejestracji domen internetowych, w momencie uaktywnienia domeny przez rejestratora opłata za rejestrację/odnowienie domeny nie jest zwracana
  4. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika z regulaminu konkretnej usługi lub regulaminu promocji.
  5. W momencie rejestracji usługi Abonent podaje wymagane przez ALONDAR dane zgodne z rzeczywistością:
   1. nazwisko i imiona
   2. numer NIP oraz pełną nazwę firmy jeżeli Abonent jest przedsiębiorcą
   3. adres zamieszkania lub adres siedziby
   4. adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres powyżej
   5. adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego Abonenta
  6. ALONDAR jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy lub do odmowy zawarcia umowy w przypadku gdy:
   1. Abonent poda dane niezgodne z rzeczywistością,
   2. Abonent naruszył prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego,
   3. Abonent uprzednio korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem, zarówno osobiście, wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób,
   4. Zachodzi obawa, że za pomocą usługi będą wykonywane czynności stanowiące czyny bezprawne,
  7. ALONDAR zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania świadczenia usługi na rzecz Klienta bez podania przyczyny.
 3. Ochrona danych osobowych
  1. ALONDAR jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, ma również prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień ALNDAR, które wynikają z ustawy, o której wyżej mowa
  2. ALONDAR ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym w celu jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta i Abonenta w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji.
 4. Płatności
  1. Opłata za usługę ustalana jest według cennika znajdującego się na stronie www.alondar.net, obowiązującego w dniu zamówienia usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego usługi
  2. Płatność za usługę rozliczana jest w okresach abonamentowych.
  3. ALONDAR zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi. Nowe ceny zostają podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronie www.alondar.net i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana cennika w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi.
  4. Zwroty wpłat będą przekazywane na numer rachunku bankowego Klienta w Polsce lub przekazem pocztowym z uwzględnieniem potrącenia kosztów przekazu pocztowego.
  5. Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego ALONDAR pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Abonenta.
  6. Na 30 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego ALONDAR poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie abonamentu na kolejny okres oraz prześle fakturę pro-forma tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy.
  7. Po odnotowaniu wpłaty, tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty.
  8. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, ALONDAR będzie uprawnione do zawieszenia świadczenia usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta. Brak płatności w kolejnym terminie 14 dni spowoduje wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu i bez prawa odszkodowania ze strony Klienta. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Abonenta do systemu ALONDAR zostaną usunięte, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności przez ALONDAR.
 5. Wykonywanie umowy
  1. Abonent może dokonać konfiguracji usługi w zakresie określonym w jej specyfikacji i dokumentacji, w szczególności w zakresie wprowadzenia zabezpieczeń innych niż standardowe. ALONDAR nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez Abonenta.
  2. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę
  3. Zabrania się wykorzystywania usługi do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym, ogólnie przyjęte jako erotyczne i/lub pornograficzne oraz do zamieszczania serwisów o zawartości warezowej.
  4. W przypadku uzyskania przez ALONDAR informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, ALONDAR ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
  5. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych/dostarczonych przez Klienta lub Abonenta, ALONDAR ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę.
  6. Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient udostępnia usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej.
  7. Klient zobowiązany jest do informowania ALONDAR o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
  8. ALONDAR gwarantuje Abonentowi możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdej chwili, co jednak nie powoduje zakończenia bytu prawnego umowy, do czego jest niezbędne wypowiedzenie umowy przez Abonenta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia
  9. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą ALONDAR na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość roszczenia Abonenta nie może przekraczać kwoty opłaty abonamentowej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia.
  10. W każdym przypadku Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Abonenta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.
  11. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór miejsca i bezpieczeństwo przechowania hasła zabezpieczającego konto Abonenta.
  12. Abonent, który ma hasło zabezpieczające przyjmuje do wiadomości, że każdy kto uzyskuje dostęp do jego hasła, może bez upoważnienia uzyskać dostęp do jego danych i informacji zgromadzonych na jego koncie.
  13. ALONDAR ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli:
   1. Klient złamie postanowienia umowy,
   2. Klient będzie korzystał z usługi serwera niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami, a w szczególności umieszczając elementy (np. pliki danych) wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez Usługodawcę,
   3. Klient będzie działał na szkodę innych użytkowników Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.
  14. W przypadku Klientów będących konsumentami opłata za niewykorzystane świadczenia zostanie potrącona z należnością ALONDAR z tytułu odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Klienta, którego wysokość będzie stanowiła równowartość opłaty za niewykorzystane świadczenia. Postanowienia powyższe nie wyłączają prawa ALONDAR do dochodzenia odszkodowania odpowiadającego wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
  15. ALONDAR zobowiązany jest do świadczenia usługi serwera w pełnym zakresie z należytą starannością. ALONDAR nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
  16. ALONDAR zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi serwera w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu, o których poinformuje Klienta pocztą e-mail.
  17. ALONDAR gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w działaniu usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, ALONDAR, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klienta, zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 7 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw. Maksymalny okres przedłużenie abonamentu wynosi 1 miesiąc. ALONDAR nie będzie w inny sposób ponosić odpowiedzialności za dostępność usługi.
  18. Limity obciążenia procesora (rdzenia) dla poszczególnych planów hostingowych wynoszą: Starter 1%, Standard 2%, Silver 3%, Gold 5%, pozostałe pakiety posiadają indywidualnie ustalane limity obciążenia. Statystyki obciążenia są mierzone w interwale dobowym i prezentowane w Panelu Klienta.
  19. ALONDAR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
   1. braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich
   2. klęsk żywiołowych,
   3. nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
   4. wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
   5. naruszenia postanowień umowy przez Klienta,
  20. ALONDAR nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane przez Klienta z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania.
  21. ALONDAR nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach serwisu Klienta.
  22. ALONDAR nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
  23. Odpowiedzialność ALONDAR jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.
 6. Domeny
  1. ALONDAR na mocy umowy z Operatorem pośredniczy w rejestracji domen internetowych.
  2. Rejestracja i utrzymanie polskich domen internetowy realizowane jest w oparciu o regulamin NASK dostępny pod adresem http://dns.pl/regulaminy.html , Regulamin NASK jest regulaminem nadrzędnym w stosunku do Regulaminu Operatora.
  3. Rejestracja i utrzymanie domen internetowy .eu realizowane jest w oparciu o regulamin EURid dostępny pod adresem http://www.eurid.eu/files/trm_con_PL.pdf oraz http://www.eurid.eu/files/reg_pol_PL.pdf , Regulamin EURid jest regulaminem nadrzędnym w stosunku do Regulaminu Operatora.
  4. Rejestracja i utrzymanie globalnych domen internetowy realizowane jest w oparciu o regulamin ICANN dostępny pod adresem http://www.icann.org/udrp/udrp.htm oraz Public Domain Registry dostępny pod adresem http://publicdomainregistry.com/legal , Regulamin jest regulaminem nadrzędnym w stosunku do Regulaminu Operatora.
  5. Zawarcie umowy o pośredniczenie w rejestracji domeny oraz o późniejsze świadczenie obsługi administracyjnej i technicznej domeny następuje z chwilą zapłaty przez Abonenta opłaty abonamentowej na rachunek ALONDAR. Abonent jest zobowiązany do zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie 14 dni od dnia rejestracji takiej usługi, na rachunek bankowy ALONDAR. Opłata ta służy pokryciu przez ALONDAR kosztów rejestracji domeny, stanowiąc wynagrodzenie właściwego rejestratora domen oraz pozostałych kosztów związanych z rejestracją. Przed zawarciem umowy ALONDAR zapozna Abonenta, na jego życzenie, z treścią regulaminu rejestratora domeny, w formie i w oryginalnej treści udostępnianej przez rejestratora domen. Umowa jest zawierana w odniesieniu do domen o rozszerzeniach wskazanych w cenniku ALONDAR
  6. W oparciu o umowę o pośredniczenie w rejestracji domeny, Abonent udziela ALONDAR zgody do reprezentowania go przed Rejestratorem domen i Operatorem. Abonent jest zobowiązany potwierdzić udzielenie zgody w formie i terminie wymaganym przez ALONDAR. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Abonenta, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie rejestratorowi domeny danych osobowych Abonenta, zgodnie z wymogami rejestratora domeny. Jeżeli dany rejestrator domen wymaga bezpośredniej rejestracji domeny przez Abonenta, ALONDAR niezwłocznie zawiadomi o tym Abonenta. Informacje na ten temat dostępne są na stronach internetowych ALONDAR.
  7. O ile będzie to możliwe, ALONDAR stworzy możliwość rezerwacji domeny (rezerwacji nazwy), na warunkach określonych przez rejestratora domen, jednakże bez możliwości korzystania z domeny w okresie trwania rezerwacji oraz bez gwarancji zarejestrowania zarezerwowanej domeny. Możliwość rezerwacji domeny jest uzależniona od udostępnienia takiej funkcjonalności przez rejestratora domen. ALONDAR ponosi odpowiedzialność za ewentualną niemożność zarejestrowania zarezerwowanej domeny jedynie wówczas, gdy niemożność ta jest wynikiem czynności zawinionych przez ALONDAR. ALONDAR nie ponosi odpowiedzialności za działania Operatora.
  8. Każdy Abonent domeny, która znajduje się pod naszą opieką może wystąpić o wydanie kodu autoryzującego domenę tzw. Kodu Authinfo.

   Kod authinfo to zabezpieczenie, klucz do domeny, który posiada każda domena. Posiadacz kodu może wykonywać dowolne operacje na domenie, dlatego w trosce o najwyższe bezpieczeństwo domen, które powierzyli Państwo naszej obsłudze, prosimy (w celu uzyskania kodu authinfo) o kontakt z Biurem Obsługi Klienta ALONDAR lub pobranie kodu z Panelu Klienta

  9. Klient w momencie rejestracji domeny potwierdza akceptację Regulaminu ALONDAR, akceptację regulaminu Operatora oraz akceptuje Regulamin Organu Rejestrowego dotyczącego konkretnego rodzaju domeny.
  10. Abonent ma pełne prawo dysponowania domeną. ALONDAR zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów dostępnych on-line, za podaniem danych autoryzacyjnych. Do czasu rozpoczęcia korzystania przez Abonenta z domeny, ALONDAR będzie uprawnione, w zamian za utrzymywanie domeny na swoich serwerach, do umieszczenia pod adresem domeny informacji lub reklam, o treściach zgodnych z obowiązującym prawem.
  11. ALONDAR nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie domeny, w tym wskutek nieuregulowania przez Abonenta opłaty abonamentowej,
   2. rejestrację domeny w złej wierze,
   3. zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot,
   4. dokonanie zmian w konfiguracji domeny, usunięcie domeny przez podmiot nieuprawniony, w szczególności poprzez utratę przez Abonenta danych autoryzacyjnych do domeny.
 7. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
   1. Abonenta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
   2. nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
   3. przedmiot reklamacji,
   4. okoliczności uzasadniające reklamację,
   5. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia
  2. Reklamacja winna zostać przesłana na adres ALONDAR, wskazany w Regulaminie.
  3. ALNODAR rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.
  4. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz ALONDAR przez podmioty, za które ALONDAR nie ponosi odpowiedzialności, ALONDAR przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Do umowy pomiędzy Klientem a ALONDAR zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
  2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a ALONDAR, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby ALONDAR, z tym, że w przypadku sporów z Klientami będącymi konsumentami, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) strony pozwanej.
  3. ALONDAR zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy
  4. Regulamin został opublikowany dnia 01.08.2014 roku i obowiązuje od 14.08.2014 roku.
  5. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu.
  6. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.